Általános értékesítesi feltételek

General conditions of sale for Saint-Gobain Ecophon AB

E dokumentum a Saint-Gobain Ecophon AB által a saját tevékenységi körében történő termékfejlesztés és -gyártás érdekében a szállítótól történő árubeszerzés általános feltételeit tartalmazza.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Ezen Általános értékesítési feltételek tekintetében a következő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Vállalat” Saint-Gobain Ecophon AB.

Cégszerűen aláíró” a Vállalat nevében aláírásra feljogosított személy.

Szerződés” az e Feltételeket tartalmazó, Áruk szállítására vonatkozó szerződés.

Vásárló” a Vállalattól Árukat vásárolni kívánó személy.

Áruk” a Szerződés alapján a Vállalat által szolgáltatandó termékek és, adott esetben, szolgáltatások.

Súlyos gondatlanság” olyan cselekvés vagy mulasztás, amely vagy egy lelkiismeretes szerződő fél által szokásosan előre láthatóan lehetségesnek tekintett súlyos következmények figyelembe nem vételében, vagy pedig egy ilyen cselekmény vagy mulasztás következményeinek szándékos figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg.

Írásban” mindkét Fél által aláírt dokumentum útján történő kommunikáció levél, telefax vagy elektronikus levél formájában.

Megrendelés” az az írásbeli dokumentum, amelyben a Vásárló Árukat rendel meg a Vállalattól.

Fél” a Vállalt vagy a Vásárló külön-külön,“Felek” pedig a Vállalat és a Vásárló együttesen.

Feltételek” az e dokumentumban meghatározott feltételek, valamint a Cégszerűen aláíró és a Vásárló közötti írásbeli megállapodás bármely különleges feltétele.


2. SZERZŐDÉS
 

2.1 A Vállalat bármely Megrendelést csak a Feltételek alkalmazásával fogad el, és a Feltételek csak a Cégszerű aláíró által Írásban módosíthatók.

2.2 A Vásárló által a Vállalathoz intézett bármely Megrendelés csak akkor hatályos, ha azt a Vállalat Írásban elfogadja. A Vállalat általi írásbeli elfogadás tartalmazza mind az Áruk leírását, mind pedig a mennyiséget, a fizetendő árat és a szállítás időpontját, és az elfogadás Vásárló általi vélelmezett kézhezvételének időpontja az annak postára adását követő második munkanap. Amennyiben ellentmondás áll fenn a Megrendelés és a visszaigazoló dokumentumok között, a dokumentumok tartalmát a következő sorrendben kell figyelembe venni:

  • A Feltételek Írásban tett módosításai a 2.1. ponttal összhangban
  • A Feltételek
  • A Vállalat általi írásbeli elfogadás
  • A Vásárló Megrendelése.

2.3 A Megrendelés csak a Cégszerű aláíróval történő megállapodással mondható le Írásban a Megrendelés Vállalat általi elfogadását követő három napon belül. A Vásárló köteles a Vállalatot az ilyen lemondás következtében a Vállalat részéről felmerült bármely költség, veszteség vagy kiadás tekintetében kártalanítani. Amennyiben a Megrendelés nem szabványos Árukra vonatkozik, azaz olyan Árukra, amelyeket a Vállalat szokásosan nem tart raktáron, akkor a Vásárló ezen Áruk árát lemondás esetén is köteles a Vállalat írásbeli elfogadása szerint kifizetni.

2.4 Kizárólag a Vásárló felelős a Vásárló által a Vállalat számára biztosított és az Árukra vonatkozó bármely tervrajz vagy specifikáció pontosságáért. A Vásárló felelős továbbá azért, hogy a Vállalat részére a kellő időn belül megadjon bármely olyan információt, amely ahhoz szükséges, hogy a Vállalat a Feltételek szerint teljesíthesse a Szerződést.


3. TÁJÉKOZTATÁS
 

3.1 A Vállalat által biztosított általános termékdokumentációkban és árlistákban szereplő bármely információ vagy adat csak annyiban bír kötelező erővel, amennyiben arra Írásban hivatkoznak a Szerződésben.


4. ÁRAK
 

4.1 A Felek között Írásban megállapodott, rögzített árú árajánlat hiányában az Áruk ára a Vállalat által az Áruk szállításának időpontjában alkalmazott ár. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az ajánlati árak paritása Ex Works Incoterms 2010 (EXW). Az ajánlati árak nem tartalmaznak ÁFÁ-t és bármely egyéb adót, vámot vagy más adójellegű terhet.

4.2 A listaárak vagy ajánlati árak az ár megajánlása vagy az arra vonatkozó megállapodás időpontjában érvényes költségeken alapulnak. A fentiek sérelme nélkül, a Vállalat jogosult az Áruk árát a Vásárló Megrendelésének elfogadása időpontját követően olyan összeggel módosítani, amely szükséges lehet az Árukra vonatkozó bármely fizetendő vám vagy adó emelésének vagy kivetésének fedezésére. Az ilyen áremelésekről a Vállalat köteles megfelelő tájékoztatást adni.

4.3 A listaárak vagy ajánlati árak a Vásárló által a Megrendelés megtételekor megadott információban foglalt mennyiségre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelést a Felek közötti eredeti megállapodásnál kisebb mennyiségre teszik meg, vagy ha bármely változás áll be a specifikációk vagy a szállítási határidők tekintetében, illetve ha a Vásárló utasítása vagy azok hiánya késedelmet okoznak, a Vállalat a változások figyelembe vételével módosíthatja az Áruk árát.


5. AZ ÁRUK MEGVIZSGÁLÁSA
 

5.1 A Vásárló a kirakodás vagy az átvétel helyén és idejében köteles megvizsgálni az Árukat.

5.2 Ha a vizsgálat szerint az Áruk vagy azok egy része nem felel meg a Szerződésnek, a Vásárló legkésőbb a kirakodást követő következő munkanapon köteles Írásban értesíteni a Vállalatot. Amennyiben a Vásárló a fenti határidőn belül nem küld Írásban értesítést, az Áruk a Vásárló által elfogadottnak minősülnek.

5.3 A Vásárló 5.2. pont szerinti Írásban tett értesítésének kézhezvételét követően a Vállalat köteles az Áruk esetleges hiányosságait az alábbi 9. pontban meghatározottak szerint orvosolni.


6. AZ ÁRU ÁTADÁSA, A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA
 

6.1 Valamennyi kereskedelmi feltételt az Incoterms 2010 szerint kell értelmezni.

6.2 A kereskedelmi feltételekre vonatkozó, Írásban tett külön megállapodás hiányában az átadásra a fenti 4.1. pont szerinti Ex Works (EXW) vonatkozik.

6.3 Az e megállapodásban foglalt bármely ezzel ellentétes rendelkezés sérelme nélkül, az Árukra vonatkozó kárveszély viselése az átadáskor száll át a Vállalatról a Vásárlóra.

6.4 „Free Carrier” (FCA) paritáson történő szállítás esetén, ha a Vállalat azt vállalja, hogy az Árukat a Vásárló által meghatározott rendeltetési helyre küldi, az Árukra vonatkozó kárveszély viselés legkésőbb akkor száll át, amikor az Árukat az első fuvarozónak átadják.

6.5 Adott esetben valamennyi szállított anyagot a Vállalat szerelési útmutatójában meghatározott utasítások szerint kell felszerelni.


7. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, KÉSEDELEM
 

7.1 A Vállalt által meghatározott szállítási határidőt a 2.2. pont szerinti írásbeli elfogadás tartalmazza.

7.2 Ha a Vállalat szerint várhatóan nem lesz képes az Árukat határidőben szállítani, erről a Vállalat köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a Vásárlót, megjelölve a késedelem okát és, lehetőség szerint, a szállítás várható időpontját.

7.3 Ha a késedelmet egészben vagy részben a 11. pontban említett körülmények bármelyike, a Vásárló részéről felmerült cselekmény vagy mulasztás, illetve a Vásárlónak tulajdonítható bármely egyéb körülmény okozza, a Vállalat jogosult a szállítási határidőt az eset összes körülményeit figyelembe véve indokolt mértékkel meghosszabbítani. Ezt a rendelkezést attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a késedelem oka a megállapodás szerinti határidő előtt vagy után merül fel.

7.4 Ha az Árukat határidőben nem szállítják le és a 7.3. pont nem alkalmazható, a Vásárló a szállítás szerződés szerinti időpontjától kezdődően kötbérre jogosult.

7.5 A fizetendő kötbér mértéke a késedelem minden teljes hete után számítva a késedelmesen szállított Áruk nettó vételárának 0,5 százaléka. A kötbér nem haladhatja meg a késedelmesen szállított Áruk nettó vételárának 7,5 százalékát.

7.6 A kötbér a Vásárló Írásban tett igénybejelentésével válik esedékessé, de minden esetben csak a szállítás teljesítése vagy a Szerződés 7.9. pont szerinti megszüntetése után.

7.7 A Vásárló elveszti a kötbérre való jogosultságát, ha a szállítás szerződés szerinti időpontjától számított három hónapon belül nem nyújtja be Írásban az erre vonatkozó igényt.

7.8 Ha a késedelem olyan mértékű, hogy a Vásárló a 7.5. pont szerinti maximális mértékű kötbérre jogosult, és az Árukat még mindig nem szállították le, a Vásárló Írásban követelheti, hogy a szállításra egy végső ésszerű határidőn belül sor kerüljön, amely egy naptári hétnél nem lehet rövidebb.

7.9 Amennyiben a Vállalat e végső határidőre (lásd a 7.8. pontot) sem teljesíti a szállítást, és ez nem a Vásárlónak felróható körülmény eredménye, a Vásárló a Vállalathoz Írásban intézett értesítés útján felmondhatja a Szerződést az Áruk azon része tekintetében, amelyet a Vállalat szállítási késedelme következtében nem tudtak a Felek szándéka szerint felhasználni, majd pedig kizárólagos pénzügyi kártalanításként jogosult lesz a felmondás tárgyát képező Árukért a Vállalatnak kifizetett bármely vételár visszafizetésére.

7.10 A 7.5. pont szerinti kötbér és a Szerződés 7.9. pont szerinti megszüntetése a Vállalat részéről felmerülő késedelem esetén a Vásárló rendelkezésére álló kizárólagos jogorvoslat. Kifejezetten kizárt az ilyen késedelem miatt a jogszabályok szerinti, szerződéses vagy szerződésen kívüli, illetve bármely más jogintézmény alapján a Vállalattal szemben fennálló minden egyéb követelés, kivéve, ha a Vállalat Súlyos gondatlansággal járt el.

7.11 Ha a Vásárló szerint várhatóan nem lesz képes az Árukat határidőben átvenni, erről köteles indokolatlan késedelem nélkül Írásban értesíteni a Vállalatot, megjelölve annak okát és, lehetőség szerint, annak várható időpontját, mikor lesz képes átvenni az Árukat.

7.12 A Vállalat Írásban kérheti a Vásárlótól, hogy az Árukat egy végső ésszerű határidőn belül vegye át.

7.13 Amennyiben a Vállalatnak fel nem róható bármely okból a Vásárló ezen a határidőn belül (lásd a 7.12. pontot) nem veszi át az Árukat, a Vállalat részben vagy egészben Írásban felmondhatja a Szerződést. A Vállalat ezt követően kártérítésre jogosult a Vásárló mulasztása következtében elszenvedett káráért, beleértve minden származékos és közvetett kárt is.


8. FIZETÉS, BESZÁMÍTÁS, JOGFENNTARTÁS
 

8.1 Írásban történő ettől eltérő megállapodás hiányában, a fizetési határidő a számla keltét követő 30 naptári nap. A fizetést a megrendelés visszaigazolásában meghatározott pénznemben kell teljesíteni.

8.2 A fizetés módjától függetlenül, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalat számláján visszavonatatlanul jóváírásra került az esedékes összeg.

8.3 Ha a Vásárló a meghatározott határidőn belül nem fizet, a Vállalat a fizetés esedékességének napjától kezdődően késedelmi kamatra jogosult. A kamat mértéke a svéd Kamattörvényben (1975:635) a fizetési késedelem esetére meghatározott kamatláb.

8.4 Fizetési késedelem esetén, és amennyiben a Vásárló a meghatározott határidőn belül nem biztosít egy megállapodás szerinti biztosítékot, a Vállalat a Vásárló részére Írásban küldött értesítést követően felfüggesztheti a Szerződés teljesítését mindaddig, amíg meg nem kapja a kifizetést, vagy, adott esetben, amíg a Vásárló nem biztosítja a megállapodás szerinti biztosítékot.

8.5 Ha a Vásárló egy naptári héten belül nem fizeti meg az esedékes összeget, a Vállalat a Vásárló részére Írásban küldött értesítés útján felmondhatja a Szerződést és az e pont szerinti kamat és a behajtási költségek miatti kártalanítás mellett a felmerült kárainak megtérítését is követelheti.

8.6 A Vásárló nem tarthatja vissza a Vállalattal szembeni bármely számla vagy más esedékes összeg kifizetését egy olyan beszámítási jog vagy ellenkövetelés alapján, amely a Vásárlót bármely okból ténylegesen vagy állítólagosan megilleti.

8.7 A Vállalat mindenkor jogosult a Vállalat részéről a Vásárlóval szemben fennálló bármilyen jellegű adósságot vagy követelést a Vállalat által a Vásárlónak fizetendő bármely összeggel szemben beszámítani.

8.8 A Vállalat és a Vásárló megállapodnak abban, hogy az Áruk a teljes kifizetésükig a Vállalat tulajdonában maradnak, e jogfenntartás érvényességét a vonatkozó jogszabályok szerinti legteljesebb mértékben alkalmazva.

8.9 A Vásárló a Vállalat kérésére segítséget nyújt a Vállalatnak abban, hogy a Vállalat megtegye az Árukra vonatkozó tulajdonjoga védelméhez szükséges bármely intézkedést.

8.10 Az e pont szerinti jogcím fenntartás nem befolyásolja a 6. pont szerinti kárveszély átszállást.


9. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 

9.1 Amennyiben a Vállalat kifejezetten nem vállalta írásban azt, hogy az Árukra külön szavatosság vonatkozik, a Vállalat – e 9. pont rendelkezései szerint – köteles az Áruk minden olyan hibáját vagy meg nem felelőségét (a továbbiakban: „hibák”) orvosolni, amelynek oka tervezési hiba, anyaghiba vagy hibás gyártás. Ha az említett külön szavatosság rendelkezései ellentétben állnak e 9. ponttal, az adott szavatosság rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2   A Vállalat nem tartozik felelősséggel az olyan hibáért, amely:

9.2.1       a Vállalat által Írásban jóváhagyott egyéb rendelkezés hiányában, a Vásárló által szolgáltatott anyagok, illetve általa kért vagy meghatározott kialakítás eredménye,

9.2.2       a Szerződésben meghatározottól eltérő üzemeltetési feltételek mellett jelentkezik,

9.2.3       a 6.5. pont Vásárló általi megszegésének eredménye,

9.2.4       olyan körülmények következménye, amelyek az Árukra vonatkozó kárveszély viselés Vásárlóra történő átszállása után merültek fel, például szándékos, gondatlan vagy baleseti károkozás, hibás karbantartás, helytelen felszerelés vagy tárolás, az épületek vagy részeik illetve a felszerelt alkalmazás áthelyezése a Vállalat előzetes jóváhagyásával vagy anélkül, a Vásárló által végzett hibás javítás, vagy a Vállalat Írásban adott jóváhagyása nélkül a Vásárló által elvégzett módosítás; vagy

9.2.5       a szokásos kopás és elhasználódás következménye.

9.3 A Vállalat felelőssége a szállítástól számított egy éven belül bekövetkező hibákra korlátozódik. Ha az Áruk használata meghaladja a szokásosnak tekintett mértéket, ezen időtartamot arányosan csökkenteni kell.

9.4 Ha az Áruk egy része tekintetében orvosolták a hibát, a Vállalat a javított vagy kicserélt rész hibái tekintetében ugyanazon feltételek mellett és szavatossági idővel tartozik felelősséggel, mint amelyek az eredeti Árukra vonatkoznak. Így a 9.3. pontban említett szavatossági idő nem hosszabbodik meg az Áruk javított vagy kicserélt részei tekintetében. Az egyértelműség érdekében, a Vállalat az Áruk első szállításának időpontját követő egy évet meghaladóan nem tartozik felelősséggel az Áruk bármely részének hibájáért.

9.5 A Vásárló három (3) munkanapon belül köteles értesíteni a Vállalatot bármely bekövetkező hibáról. Ezen értesítés semmilyen körülmények mellett nem tehető meg a 9.3. pontban, vagy, adott esetben, a 9.4. pontban megadott időszak lejártát követő két hét eltelte után. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba részletes leírását. Amennyiben a Vásárló az e pontban meghatározott határidőn belül nem értesíti a Írásban a Vállalatot a hibáról, elveszti a hiba orvoslására vonatkozó jogát.

9.6 Ha a hiba olyan jellegű, hogy az bármilyen kárt okozhat, a Vásárlónak haladéktalanul Írásban tájékoztatnia kell a Vállalatot. A Vásárló viseli az ilyen tájékoztatása elmaradása miatt az Árukban okozott kár kockázatát. A Vásárló köteles megtenni a kár minimalizálása érdekében szükséges ésszerű intézkedéseket, és e tekintetben köteles a Vállalat utasításait betartani.

9.7 A 9.5. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a Vállalat köteles saját költségére késedelem nélkül orvosolni a hibát, ami a Vállalat saját döntése szerint lehet javítás vagy kicserélés.

9.8 A javítást azon a helyen kell elvégezni, ahol az Áruk találhatók, kivéve, ha a Vállalat megfelelőbbnek tartja az Áruk elküldését a Vállalathoz vagy az általa meghatározott helyszínre, amely esetben a Vállalat kockázatára és költségére kell elküldeni az Árukat a Vállalat által meghatározott helyszínre.

9.9 Ha a hiba a hibás rész kicserélésével vagy kijavításával orvosolható, és ha e rész kiszerelése és ismételt felszerelése nem igényel különleges ismereteket, a Vállalat kérheti, hogy a hibás részt küldjék el számára vagy az általa meghatározott helyszínre. Ilyen esetben a Vállalat akkor teljesíti a hibával kapcsolatos kötelezettségeit, amikor a megfelelően kijavított vagy kicserélt részt megfelelően leszállítja a Vásárló részére.

9.10 A Vásárló köteles saját költségére hozzáférést biztosítani az Árukhoz és megszervezni az Áruktól eltérő bármely olyan berendezésbe történő beavatkozást, amely szükséges lehet a hiba orvoslásához.

9.11 Eltérő megállapodás hiányában, a Vállalat viseli a Vállalat felelősségi körébe tartozó hibák orvoslásával kapcsolatban az Áruk vagy azok egy részének a Vállalthoz és a Vállalattól történő szükséges szállításával járó kockázatot és költségeket. A Vásárló köteles a Vállalatnak az ilyen szállítással kapcsolatos utasításait betartani.

9.12 Eltérő megállapodás hiányában a Vásárló viseli a Vállalat részéről a hiba orvoslása során felmerült bármely olyan további költséget, amely abból ered, hogy az Áruk a Szerződés megkötésekor meghatározott, a Vállalat által a Vásárló részére történő szállítás rendeltetési helyétől, vagy – ha ilyen rendeltetési helyet nem határoztak meg – a szállítási helytől eltérő helyszínen találhatók.

9.13 A kicserélt hibás részeket – a Vállalat kérése esetén – a Vállalat rendelkezésére kell bocsátani és ezek ebben az esetben a Vállalat tulajdonába kerülnek. Minden egyéb esetben a kicserélt hibás részek a Vásárló tulajdonában maradnak és a Vállalat nem köteles az ilyen hibás részek megsemmisítésére stb.

9.14 Amennyiben a Vállalat megalapozott álláspontja az, hogy nem lesz képes a 9.7. pont szerinti kötelezettségeinek teljesítésére, akkor köteles erről a Vásárlót indokolatlan késedelem nélkül Írásban értesíteni.

9.15 Amennyiben a Vállalat ilyen, a 9.14. pont szerinti értesítést küld,

a) a Vásárló a Termék értékcsökkenésével arányos mértékű vételárcsökkentésre jogosult, azonban ez a csökkentés semmi esetre sem haladhatja meg a vételár húsz (20) százalékát, vagy

b) a Vásárló a Termék értékcsökkenésével arányos mértékű vételárcsökkentésre jogosult, azonban ez a csökkentés semmi esetre sem haladhatja meg a vételár húsz (20) százalékát, vagy

9.16 A 9.7. pont szerinti javítás és kicserélés és a Szerződés 9.15. pont szerinti megszüntetése a Vállalat kellékszavatossági felelőssége körében a Vásárló rendelkezésére álló kizárólagos jogorvoslat. Kifejezetten kizárt az ilyen kellékszavatosság miatt a jogszabályok szerinti, szerződéses vagy szerződésen kívüli, illetve bármely más jogintézmény alapján a Vállalattal szemben fennálló minden egyéb követelés, kivéve, ha a Vállalat Súlyos gondatlansággal járt el.


10. AZ ÁRUK ÁLTAL OKOZOTT KÁR

 10.1 A Vállalat nem tartozik felelősséggel semmiféle olyan vagyoni kárért, amelyet az Áruk a Vásárló részére történő leszállítást követően okoztak. Hasonlóképpen nem tartozik felelősséggel a Vállalat a Vásárló által gyártott termékekben vagy az olyan termékekben okozott bármely kárért, amelyeknek a Vásárló termékei a részét képezik.

10.2 Ha a Vállalatot felelősség terhelné valamely harmadik féllel szemben a 10.1. pontban írt ilyen vagyoni kárért, a Vásárló köteles a Vállalatot kártalanítani, megvédeni és mentesíteni.

10.3 Ha bármely harmadik fél az e pontban írt kártérítési igénnyel lépne fel a Vásárlóval szemben, a Vásárló köteles erről haladéktalanul írásban tájékoztatni a Vállalatot.

10.4 A Vásárló köteles hozzájárulni ahhoz, hogy az állítólagosan az Áruk által okozott károk alapján a Vállalattal szemben benyújtott kárigényeket vizsgáló bíróság vagy választottbíróság idézze őt. A Vállalat és a Vásárló közötti felelősség azonban a 16. pont szerint oszlik meg.

10.5 A Vállalatnak az e pont első bekezdésében írt felelősségkorlátozása azonban nem alkalmazható, ha a Vállalat Súlyos gondatlansággal járt el.


11. VIS MAIOR
 

11.1 A Vállalat jogosult az e Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítését felfüggeszteni, amennyiben e teljesítést az alábbi körülmények bármelyikében megnyilvánuló Vis Maior akadályozza vagy teszi indokolatlanul terhessé: ágazati munkaügyi viták vagy a Vállalat rendelkezési körén kívül álló bármely egyéb körülmény, így tűz, háború, kiterjedt katonai mozgósítás, felkelés, rekvirálás, elkobzás, embargó, energiakorlátozás, deviza- és export-korlátozások, járvány, természeti csapás, extrém természeti események, terrorcselekmény, valamint az alvállalkozói teljesítés olyan hibája vagy késedelme, amelyet az e pontban hivatkozott bármely ilyen körülmény okozott.


12. INSOLVENCY

12.1 Amennyiben a Vásárló bejelenti, hogy nem képes az esedékessé váló tartozásainak megfizetésére, csődöt jelent, felszámolás vagy reorganizáció indul ellene, hitelezőivel egyezséget köt, felszámolót neveznek ki hozzá, vagy a Vállalat ésszerű megítélése szerint egyébként fizetésképtelennek tekinthető, a Vállalat jogosult:

12.1.1     a további szállításokat előre fizetéshez kötni,

12.1.2     a részéről felmerülő felelősség nélkül lemondhat vagy felfüggeszthet a Vásárló részére történő bármely további szállítást; vagy

12.1.3     e Feltételek 8. pontjának általános érvényét nem érintve gyakorolhat az e pont szerint őt megillető bármely jogot.


13.
VÁRHATÓ NEM-TELJESÍTÉS 

13.1 Az e Feltételek felfüggesztéssel kapcsolatos egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Vállalat jogosult felfüggeszteni a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amennyibe a körülményekből egyértelmű, hogy a Vásárló nem fogja teljesíteni a kötelezettségeit. Ha a Vállalat felfüggeszti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, köteles erről haladéktalanul Írásban értesíteni a Vásárlót.


14.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

14.1 A Feltételek vagy a Szerződésben foglalt bármely egyéb dokumentum ezzel ellentétes rendelkezésének sérelme nélkül, a Vállalat nem tartozik felelősséggel a Vásárló felé a termelés kiesése, elmaradt nyereség, használat kiesése, szerződés elmaradása vagy bármely egyéb származékos vagy közvetett veszteség miatt.


15. 
GAZDASÁGI SZANKCIÓKNAK VALÓ MEGFELELÉS

15.1 A Vásárló vállalja, hogy betart minden vonatkozó jogszabályt, beleértve az exportkorlátozásokra és gazdasági szankciókra vonatkozó rendelkezéseket is. Az alkalmazandó exportkorlátozások és/vagy gazdasági szankciók ügyletenként eltérőek lehetnek és tartalmazhatnak az ENSZ, az Egyesült Államok, az Európai Unió és/vagy egyedi országok vagy országcsoportok által elfogadott eszközöket.

15.2 A Vásárló különösen azt vállalja, hogy nem értékesíti tovább és más módon sem szolgáltatja az Árukat (sem egyedi termékként vagy szolgáltatásként, sem pedig más termék vagy szolgáltatás részeként) bármely természetes vagy jogi személynek, ha az a vonatkozó exportellenőrzési rendelkezések és/vagy gazdasági szankciók sérelmével járna, vagy sértené a hatóságok által kiadott kiviteli engedélyeket.

15.3 Amennyiben a Vállalat megalapozottan feltételezi, hogy a Vásárló a fent említett exportellenőrzési jogszabályokat és rendelkezéseket nem tartja be, vagy ez a szándéka, a Vállalat a Vásárló értesítését követően és egyéb jogainak sérelme nélkül felfüggesztheti a Szerződés alapján történő szállítást mindaddig, amíg a Vásárló nem tudja okiratokkal igazolni, hogy nem fenyeget a jogsértés veszélye. Ha a Vásárló a Vállalat értesítésétől számított harminc (30) napon belül ezt nem teszi meg, a Vállalat jogosult a Szerződést felmondani a Vásárlóval szembeni bármely felelősség nélkül.

15.4 A Vállalat a Vásárlóval szembeni bármely felelősség nélkül jogosult a Szerződés szerinti teljesítését felfüggeszteni, ha bármikor olyan új gazdasági szankciók és/vagy exportszabályozások lépnek hatályba, amelyek a Szerződés teljesítését lehetetlenné vagy a Vállalat részéről jogellenessé teszik.


16.
VITARENDEZÉS ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG 

16.1 E Feltételeket minden tekintetben a svéd anyagi joggal összhangban kell alkalmazni, magyarázni és értelmezni, tekintet nélkül annak kollíziós jogi alapelveire és figyelmen kívül hagyva az ENSZ egyezményét az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG).

16.2 Az e Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve az annak megszegésével, felmondásával vagy érvénytelenségével összefüggő bármely jogvita, ellentmondás vagy igény jogerős elbírálására a Stockholmi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Intézete által lefolytatott választottbírósági eljárás keretében kerül sor.

16.3 A gyorsított választottbírósági eljárás szabályait kell alkalmazni, ha a vitatott összeg nem haladja meg a 100 000 SEK-et. A választottbírósági eljárás szabályait kell alkalmazni, ha a vitatott összeg meghaladja a 100 000 SEK-et.

16.4 A választottbíráskodás helyszíne Helsingborg, Svédország. A Felek Írásban történő eltérő megegyezése hiányában a választottbírósági eljárás nyelve az angol.